Ekonomi

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Yönetim Kurulu tarafından ÇSY konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/risky%C3%B6netimi
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çevre Politikamız, Enerji Politikamız , İnsan Haklarımız ve Çalışan Politikalarımız gibi tüm politikalarımız kurumsal web sitemizde ayrı başlıklar altında yayınlanmıştır. https://www.margunenerji.com.tr/esgbilgivepolitikalar%C4%B1m%C4%B1z
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz belirlenmiş olup kamuoyuna duyurulmuştur. https://www.margunenerji.com.tr/ https://www.margunenerji.com.tr/risky%C3%B6netimi
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY politikaları Sürdürülebilirlik Komitesi ile birlikte Riskin Erken Saptanması, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. https://www.margunenerji.com.tr/y%C3%B6neti%C5%9Fimyap%C4%B1s%C4%B1 https://www.margunenerji.com.tr/kopyas%C4%B1-komiteler https://www.margunenerji.com.tr/kopyas%C4%B1-komite-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-esaslar%C4%B1
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Sürdürülebilirlik komitesi çalışma alanına giren faaliyetleri yönetim kuruluna raporlamaktadır. https://www.margunenerji.com.tr/y%C3%B6neti%C5%9Fimyap%C4%B1s%C4%B1 https://www.margunenerji.com.tr/_files/ugd/aa0122_86bc0100bde64ab0bea10fe94763a41e.pdf
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Risk ve fırsatlar çalışmasında değinilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/y%C3%B6neti%C5%9Fimyap%C4%B1s%C4%B1 https://www.margunenerji.com.tr/
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Risk ve fırsatlar çalışmasında ve ESG Bilgi ve Belgeler bölümünde değinilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/y%C3%B6neti%C5%9Fimyap%C4%B1s%C4%B1 https://www.margunenerji.com.tr/esgbilgivepolitikalar%C4%B1m%C4%B1z
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine faaliyet raporunda yer verilmiştir. Yeni faaliyet raporu linki koyulmalı
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Web sitesinde Sürdürülebilirlik bölümünde açıklanmıştır. https://www.margunenerji.com.tr/
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket aleyhine ÇSY konularında açılan bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar sürdürülebilirlik raporu ile birlikte yayınlanacaktır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Kurumsal web sitemizde Enerji Yönetimi Bölümü altındaki Çevre Politikamızda mevcuttur. https://www.margunenerji.com.tr/enerjiy%C3%B6netimi
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporu’nda belirtilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/emisyony%C3%B6netimi
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Risk ve fırsatlar çalışmasında ve Sürdürülebilirlik Stratejimiz Bölümü’nde değinilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/risky%C3%B6netimi https://www.margunenerji.com.tr/
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal web sitemizde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Risk Yönetimi başlığında belirtilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/tedarikzinciriy%C3%B6netimi https://www.margunenerji.com.tr/risky%C3%B6netimi
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlarımızla birlikte yaptığımız KSS ve Sürdürülebilirlik projeleri, paydaş iletişim tablosu web sitemizde ilgili bağlantılarda açıklanmıştır. https://www.margunenerji.com.tr/kssves%C3%BCrd%C3%BCr%C3%Bclebilirlikprojeleri https://www.margunenerji.com.tr/payda%C5%9Fetkile%C5%9Fimi
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporu’nda belirtilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/emisyony%C3%B6netimi
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporu’nda belirtilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/emisyony%C3%B6netimi
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporu’nda belirtilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/emisyony%C3%B6netimi
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporu’nda belirtilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/emisyony%C3%B6netimi
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal web sitesinde sürdürülebilirlik bölümünde değinilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ESG ile ilişkili bilgi ve belgelerimizde açıklanmıştır. https://www.margunenerji.com.tr/esgbilgivepolitikalar%C4%B1m%C4%B1z
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik çalışmaları kurumsal web sitemizde Tedarik Zinciri Yönetimi başlığında belirtilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/tedarikzinciriy%C3%B6netimi
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporu’nda belirtilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/emisyony%C3%B6netimi
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporu’nda belirtilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/emisyony%C3%B6netimi
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal web sitesinde emisyon yönetimi bölümü altında verilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/emisyony%C3%B6netimi
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporunda belirtilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216614
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Operasyonlar herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde biriken veya satın alınan herhangi bir karbon kredisi bulunmamaktadır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Naturel Enerji çevresel bilgilerini kamuoyuna açık platformlarda sürdürülebilirlik raporu ile gönüllü olarak açıklamaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan hakları ve çalışan hakları Etik Politikamızda mevcuttur. https://www.margunenerji.com.tr/i-nsanhaklar%C4%B1
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Etik politikamızda kadın istihdamı, çalışan standartlarının iyileştirilmesi vs. konularına kurumsal web sitemizde yer verilmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/i-nsanhaklar%C4%B1
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Etik politikamızda kadın istihdamı, çalışan standartlarının iyileştirilmesi vs. konularına kurumsal web sitemizde yer verilmiştir. 2023 yılında UNGC ve UN WEPs imzacısı olundu. KEDV desteklendi. https://www.margunenerji.com.tr/kssves%C3%BCrd%C3%BCr%C3%Bclebilirlikprojeleri https://www.margunenerji.com.tr/i-nsanhaklar%C4%B1
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Naturel Enerji 4857 sayılı İş Kanunu ile uyumlu olarak çocuk işçi çalıştırılmasını, zorla çalıştırmanın önlenmesi de başta olmak üzere tüm faaliyetlerinde çalışanların insan haklarını gözetmektedir. https://www.margunenerji.com.tr/i-nsanhaklar%C4%B1
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Kurumsal Internet Sitemizde IK Politikalarımız mevcuttur. https://www.margunenerji.com.tr/i-nsanhaklar%C4%B1
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketimizde çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkları Etik hat uygulaması ile bildirilmektedir. https://www.margunenerji.com.tr/i-nsanhaklar%C4%B1
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Internet Sitemizde ISG Politikalarımız mevcuttur. https://www.margunenerji.com.tr/i-%C5%9Fsa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1veg%C3%Bcvenlik
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X ISG politikası ve kaza istatistikleri kurumsal web sitesinde mevcuttur. https://www.margunenerji.com.tr/i-%C5%9Fsa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1veg%C3%Bcvenlik
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X KVKK politikamız ve imha politikalarımız Kurumsal web adresimizde kamuoyu ile paylaşılmıştır. https://www.margunenerji.com.tr/kopyas%C4%B1-politikalar
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal web sitemizde açıklanmıştır. https://www.margunenerji.com.tr/i-nsanhaklar%C4%B1
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Web sitemizde KSS ve Sürdürülebilirlik Projeleri Bölümü’nde yayınlanmıştır. https://www.margunenerji.com.tr/kssves%C3%BCrd%C3%BCr%C3%Bclebilirlikprojeleri
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Tüm çalışanlara aylık olarak sürdürülebilirlik eğitimleri sağlanmaktadır. https://www.margunenerji.com.tr/i-%C3%A7payda%C5%9Fmutlulu%C4%9Fuvegeli%C5%9Fimi
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Web sitemizde yayınlanmıştır. https://www.margunenerji.com.tr/payda%C5%9Fetkile%C5%9Fimi
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Web sitemizde yayınlanmıştır. https://www.margunenerji.com.tr/payda%C5%9Fetkile%C5%9Fimi
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X GRI standartları belirlenmiştir. https://www.margunenerji.com.tr/_files/ugd/aa0122_d5470ca172a84b4cb96b6bac2f80fd45.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Naturel Enerji, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi?nin (United Nations Global Compact ? UNGC) imzacısıdır ve UNGC bildirimlerini yıllık olarak gerçekleştirmektedir. WEPs linki de konulacak. https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/155132
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirketimiz ESG skorlama çalışmaları kapsamında, London Stock Exchange Group’a ait LSEG platformu üzerinden ESG Raporlaması yapmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987223
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Çalışmalar yapılmakta olup henüz açıklanmamıştır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Şirketimiz sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya ve konuda duyarlı olmaya her zaman özen göstermektedir. Bu kapsamda da yapılan bağış ve yardımların detayı web sitemizde ve sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşılmıştır. Çalışanlarımız aylık olarak sürdürülebilirlik webinarlarına katılmaktadır. https://www.margunenerji.com.tr/kssves%C3%BCrd%C3%BCr%C3%Bclebilirlikprojeleri https://www.margunenerji.com.tr/i-%C3%A7payda%C5%9Fmutlulu%C4%9Fuvegeli%C5%9Fimi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264042

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu