Ekonomi

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Entegre Yönetim Sistemi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal riskler ve etkiler yönetimi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, 2024 yılında İsg, Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı oluşturulmuş, 2024 yılı itibariyle yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen Sürdürülebilirlik Komitesi öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları,hedefleri, riskleri ve fırsatları belirlemekte ve çalışmalar yürütülmektedir.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları oluşturulmuştur. Entegre Yönetim Sistemleri Politikası mevcuttur. İnsan Hakları Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve İş Etiği Kuralları ve Çalışma Esasları mevcuttur. Yıl içinde kamuya açıklanması sağlanacaktır.
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X İşbu raporda A1.1?de kısmen bahsedilmiştir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu’na bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Alt Komitesi oluşturulmuştur. Çalışma konuları belirlenmiş olup, alt komite üyelerinden proje ekipleri oluşturulacaktır. 2024 yılında kurulan İsg, Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı kapsamında sürdürülebilirlik konularının yürütülmesinden sorumludur. Yıl içinde kamuya açıklanması sağlanacaktır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Yönetim Kurulu’na bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Alt Komitesi oluşturulmuştur. 2024 yılında kurulan İsg, Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı sürdürülebilirlik konularının yürütülmesinden sorumludur. Komite en az yılda iki kez yönetim kuruluna raporlar şekilde çalışmaktadır.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş, Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmiştir. 2024 yılında kamuya açıklanması planlanmaktadır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X İşbu raporda A1.1?de kısmen bahsedilmiştir.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik konuları dahilinde iyileştirici çalışmalar yürütülmektedir. 2024 yılında yayınlanması planlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanacaktır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Şirketin sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler 2024 yılında yayınlanacak Sürdürülebilirlik Raporu?nda yer almaktadır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Şirket önceliklendirme matrisi çalışması yaparak, değer zinciri analizleri ile katkı sunulan ve katkının artırılması planlanan Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarını seçmiştir. Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına yönelik çalışmalar 2024 yılında yayınlanması plananan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanacaktır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY performansına yönelik hedefler ve performans değerleri her yıl Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında üçüncü taraf bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir. Bununla birlikte, ulusal düzeyde Çevre Mevzuatı?na uyumun uygunluk değerlendirmesi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerle gerçekleştirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. 2024 yılında yayınlanması planlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanacaktır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Enerji Yönetim Sistemleri kurulmuş ve belgelendirilmiştir. Yönetim sistemleri entegre olarak idame ettirilmekte olup, bu kapsamdaki politika ve diğer dokümantasyon entegre olarak uygulanmaktadır. 2024 yılında yayınlanması planlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanacaktır. https://www.batisoke.com.tr/yasal-bilgiler/the-management-systems-policy-of-bati-anadolu-group https://www.batisoke.com.tr/yasal-bilgiler/bati-anadolu-grubu-bilgi-guvenligi-politikasi
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevre Mevzuatı kapsamındaki yükümlülükler (sera gazı raporlarının bildirimi, atıkların bildirimi, emisyon teyit ölçümlerinin yaptırılması, atık yakma periyodik ölçümlerinin yaptırılması gibi) mevzuatta belirlenen periyotlarda yerine getirilerek gerekli bildirimler aksatılmadan zamanında yapılmaktadır. 2024 yılında yayınlanması planlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanacaktır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2024 yılında Performans Yönetim Sistemi hataya geçirilmek üzere tasarlanmış ve ilk çeyrek sonunda tamamlanacaktır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Kurulan ve idame ettirilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında Önemli Çevresel Boyutların belirlenmesi ve bu boyutların gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye zarar verilmemesi veya yasal sınırlar dahilinde en az düzeyde zarar verilmesi kapsamında hedefler belirlenmekte olup, bu hedefler aksiyon planları ile takip edilerek sorumluları tarafından belirlenen termini içerisinde tamamlanmaktadır. Ayrıca, kurulan bu yönetim sisteminin uygunluğu Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetim sürecine tabi tutulmaktadır. Kamuya 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açılanacaktır.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Entegre yönetim sistemleri kapsamında operasyon sürecindeki tedarik zinciri boyunca tedarikçi değerlendirmesi yapılmakta olup, kamuya 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanacaktır.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Yürütülen faaliyetler ve iş birlikleri üst yönetim raporlarında paylaşılmakla birlikte önümüzdeki yıldan itibaren yayınlanacaktır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında, kurumsal faaliyetlerden kaynaklanan doğrudan (Kategori 1) ve dolaylı emisyonlarını (Kategori 2, 3, 4, 5 ve 6), ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama Standardı kapsamında hesaplanması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 2022 ve 2023 yıllarına ait emisyonlarını ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Raporlanması Standardı çerçevesinde TÜRKAK akreditasyon sertifikasına sahip üçüncü taraf bağımsız doğrulayıcı bir kuruluşa doğrulatılmıştır. Kamuya 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanacaktır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Verilerle ilgili bilgilerin toplanması ve hesaplamalar ilgili yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde yapılmaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanacaktır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanacaktır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal karbon ayak izi hesaplama çalışmaları yapılmış, gerçekleştirilen çalışma sonrası iklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve eylemler planlanmıştır. Kamuya 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanacaktır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ISO 14001 standartı kapsamında şirket sunduğu ürünlerinin çevre performansını takip etmektedir. Kamuya 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile açıklanacaktır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Üçüncü tarafların sera gazı emisyonunda azaltmaya yönelik teşvik edici çalışmalar yapılmakta olup, 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açılanacaktır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Entegre yönetim sistemleri kapsamında çevresel etkileri azaltmaya yönelik hedefler belirlenmekte, 14001 yönetim sistemleri kapsamında performans tabloları ile takip edilerek fayda/kazanç, maliyet tasarrufu sağlanmakta ve üst yönetime düzenli olarak raporlanmaktadır. 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanacaktır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Söz konusu veriler takip edilmekte olup, 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açılanacaktır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Atık ısı santralinde yapılan elektrik üretimi sürekli takip edilmekte ve yönetime raporlanmaktadır. 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açılanacaktır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Atık ısı tesisinde üretilen yeşil enerji IREC ile tescillenmiş olup, kamuya açıklanmıştır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Atık ısı tesisinde üretilen yeşil enerji IREC ile tescillenmiş olup, kamuya açıklanmıştır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Entegre yönetim sistemi kapsamında enerji verimliliğini sağlayan projeler geliştirilmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır. 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açılanacaktır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X 2024 yılında yayınlanacak Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamuya açıklanacaktır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye?de henüz uygulamaya başlanmamıştır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizde atık ısıdan üretilen enerji ile biriken karbon kredileri VCS ile sertifikalandırılmıştır. 2024 yılında yayınlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açılanacaktır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye?de henüz uygulamaya başlanmamıştır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Kamuya açıklanmıştır. https://www.batisoke.com.tr/cevre
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X 2024 yılında Batı Anadolu Grubu İnsan Hakları Politikası mevcut olup, sorumlular belirlenmiştir. 2024 yılında kamuya açıklanacaktır.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Batı Anadolu Grubu İnsan Hakları Politikası mevcut olup, iş ve çözüm ortakları, tedarikçiler, yüklenicileri için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik anlayışına paralel bir şekilde İnsan Hakları?nı temel alan yaklaşım ve standartlara yer verilmiştir.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları’nda fırsat eşitliği konusunda alınan önlemler belirlenmiştir. 2024 yılında kamuya açıklanacaktır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları ve Batı Anadolu Grubu İnsan Hakları Politikası’nda belirlenmiştir. 2024 yılında kamuya açıklanacaktır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirketimizde çalışan mavi yakalılar Çimse-İş Sendikası üyesi olup, işveren tarafı ÇEİS Sendikası üyesidir. İki sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi iş yerimizde uygulanmaktadır. Batı Anadolu Grubu Entegre Yönetim Sistemleri Politikası, Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları ve Batı Anadolu Grubu İnsan Hakları Politikası’nda yer verilmiştir.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları çözüm süreçleri belirlenmiştir.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan memnuniyeti bireysel görüşmeler ile takip edilmekte, gerekli durumlarda anlık aksiyonlar alınarak devam edilmektedir. Önümüzdeki yıl çalışan bağlılığı anketi yapılması planlanmıştır. 2024 yılında yayınlanacak Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuya açıklanacaktır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Batı Anadolu Entegre Yönetim sistemi Politikası kapsamında yayınlanmıştır. https://www.batisoke.com.tr/yasal-bilgiler/the-management-systems-policy-of-bati-anadolu-group
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla yapılan farkındalık çalışmaları çeşitli platformlarda (toplantılar, dijital platform gibi) yayımlanmaktadır. Kaza istatistikleri takip edilmekte ve yönetim raporlarında sunulmaktadır. Tesis girişinde bulunan dijital panoda kazasız gün sayısı yayımlanmaktadır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili politikalara linklerden ulaşılabilmektedir. https://www.batisoke.com.tr/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Batı Anadolu Grubu İş Etiği ve Çalışma Esasları mevcuttur. 2024 yılında kamuya açıklanacaktır.
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Eğtim kültür sanat başlıkları altında projelerimiz yürütülmektedir. https://www.batisoke.com.tr/kurumsal/sosyal-sorumluluk
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Çevre Mevzuatı kapsamında her yıl tüm çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda eğitim verilmektedir. Ayrıca, kuruluşta kurulan ve idame ettirilen Çevre Yönetim Sistemi kapsamında da gerekli eğitimler verilerek kayıt altına alınmaktadır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri şikayeti değerlendirilmesi talimatı kapsamında müşteri memnuniyetini arttırıcı araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca müşteri memnuyet anketi talimatı kapsamında ölçme değerleme gerçekleştirilmektedir. İlgili süreç yönetim raporları içerisinde takip edilmektedir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X 2024 yılında yayınlanması planlanan Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında paydaşlarla yürütülen iletişim hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2024 yılında yayınlanacak ?Sürdürülebilirlik Raporu? GRI Standartları 2021 versiyonuna uyumludur.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X 2024 yılında yayınlanacak Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamuya açıklanacaktır.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X 2024 yılında geliştirme çalışmalarına başlanacaktır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Şirket, seçili paydaş grupları ile sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesinin temelini oluşturan önceliklendirme matrisi için çevrimiçi önemlilik anketiyle paydaş görüşlerini toplamıştır. Şirket önceliklendirme matrisi çalışması yaparak sürdürülebilirlik alanında stratejiler belirlenmiştir.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Eğtim kültür sanat başlıkları altında projelerimiz yürütülmektedir. https://www.batisoke.com.tr/kurumsal/sosyal-sorumluluk

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267879

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu